máj. Ezek azok a hullámok, amelyekre a hegyek között Szindbád vágyakozó szeme tapadt.) „Volt gazdag és volt szegény. A dámának formás cipõje volt, divatos, szûk szoknyája, de amint Szindbád õt megközelítette, kiderült, hogy arca hervatag és fáradt. [16]), Apai nagyanyja: A kis cilinderkalapok sebesen szaladtak el a fák teteje felett, a nagy kerekek olyan gyorsan forogtak, mintha ma volna az utolsó napjuk, és a vashíd tiszteletteljesen, röviden zörrent meg, mintha egy nagyon tisztelt, ismert, nagyra becsült látogató lépne a tájra, akit már nem szükséges hosszasan bejelenteni. máj. - Szólt hozzám valaki? Világos nyakkendõt kötött, és fényes cipõt húzott lábára. Csak a beszélgetés végén jegyzett meg ennyit: - Igazán benõhetett volna már a fejelágya az úrnak. Volt hódítóan egészséges, és volt beteg és szomorú… Látott halált, látott születést, esküvőt, házasságtörést és gyilkosságot az erdőben…” (Szindbád második útja). Krúdy Gyula: Szindbád-novellák. Lásd pl. A nézõtéren ülõ színésznõket és színészeket. Nincsenek kofferjei. Szindbád felfigyelt: ejnye, tán csak nem? - Hát nem várt? In his teens, Krúdy published newspaper pieces and began writing short stories. Ugyan, nem felejtett még el engemet? A hideg folyosón töltöm az éjszakát, de magának pihenni kell. A szoba dohos volt, alacsony volt, és Szindbád ijedten nézte az ágyat. Catholic Church Records, 1636-1895," database, FamilySearch (, Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum. Kézzel többé nem nyúlhattak az ételhez, és kedvükre sem énekelhettek. Mimi erre sem felelt. Még a hó sem hullott úgy, mint rendesen. Gyakrabban használt álnevei: Ábrándi, Alföldi remete, Balatoni remete, Fráter Julius, Gyula bácsi, Jó barát, Kuruc levente, Mélacsai, Mézes­kalácsi, Nők öreg híve, Óbudai remete, Pletykási, Régi ablakok alatt sétáló, Rezeda úr, Rezeda Marcell, Szigeti harkály, Szigeti remete, Szigeti sétáló, Szindbád, Templárius, Török Gedeon. A házigazda mulatós, víg cimbora, bizonyos Kápolnai. Ezen a padon aztán örök hûséget esküdött Szindbád és Málcsi. Budapest, 1933. máj. Itt kezdõdött romlása. Szigeti lakását felmondták, május 28-án családjával Óbudára költözött, a Templom utca 15-be. Igen ritkán nevetett, sohasem kacsintott, és elszánt megvetéssel nézett még akkoriban is Szindbád szemébe, amikor miatta éppen a beretvával nyakát akarta elmetszeni. Kiadó: Magyar Helikon: Kiadás helye: Budapest: Kiadás éve: 1975: Kötés típusa: Nyl kötés Oldalszám: 857 oldal Sorozatcím: Kötetszám: Nyelv: Magyar Méret: 19 cm x 13 cm ISBN: 963-207-274-X: Megjegyzés: Számozott kiadás. Az apáca lesütötte a szemét, és késõbb a dáma öregének évei, külseje és szokása után tudakozó­dott. Az ilyen divatos férfiú, mint az uraság, jobb helyen is eltöltheti az éjszakát... Szindbád helyeslõen bólintott, most már régidõ óta rendes, dolgos ember volt ekkortájt. Szindbád történeteit egészen haláláig, 1933-ig írta. Halálozása bejegyezve a Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközség halotti akv. - Nem, fiam - mondta kissé borúsan. Szindbád a fõhercegekkel társalogva, lassan lehunyta fáradt szemét. Csak egyet szeretek, a tisztességet, a rendet, a tisztaságot. Aztán Málcsi társaságában a szobába lépett. Lakbérhátraléka 360 pengőre rúgott. Aki valaha nálam volt, megemlegeti. Hm. .... –Láttam is, nem is... Az ördög tudna eligazodni ezeken a dolgokon, amikor a mi pályánkon reggeltől estig részeg az ember. Idegen embereknél lakott, és egy árnyékos veranda volt az a hely, ahol lábát kinyújthatta. Mit gondol, mit akart a koma? [7] Megszületett kislánya, Zsuzsanna (1919–1992). Krúdy Gyula 1933. május 12-én, hajnalban hunyt el, élete 55. évében. - Csak semmi szemrehányás, Majmunka. Így felkészülve az öreg Szindbád elindult, hogy felkeresse azt a nõt, akinek valamikor fehér harisnya volt a lábán, és mindig meghajtotta a fejét, amikor Szindbádot látta, és azt mondta neki: "én csillagom, én királyom". Ugyanakkor felnyögött a társa is, mintha egy nagy beteg forgolódna ágyán valahol... Valaha az apja, szép szomorú apja feküdt az ágyon decembervégi éjjelen, és az ifjú Szindbád két kézzel fogta a kezét. His parents did not marry until Gyula was 17 years old. Ez a kocsizás minden héten megismétlõdik júniustól októberig. Apja, Krúdy Gyula (1850-1900)[3] dzsentri, jómódú ügyvéd, városi képviselő, kisnemesi gyökerekkel, anyja, Csákányi Julianna, a Krúdy család cselédje, alacsonyabb származású volt. A diákok és a cigánybanda tovább vonultak, mert a környéken még más úriházak is találódtak, Szindbád ellenben ott maradt, és mialatt a Zaturecky-kisasszonyok a kálvinista pappal kártyázva, hatalmasan döngették a diófa asztalt, alkonyattal Málcsival az elhagyott, szomorú kertben sétált, ahol árva füzek között lopózott tova egy kis patak, mintha éppen olyan szegény rokon volna a háznál, mint Málcsi. A száján is elhallgatott ilyenkor a szó, és láthatólag erõfeszítésébe került, hogy a távolesõ pont varázsától megszabaduljon. Bekukucskált a függönyök között. És ezt nyomban közölte is vele. - A lehetõ legfurcsábban. Felfelé fordította a fejét, és megvárta, amíg Majmunka kegyesen int neki. - Igen - mormogta -, mindig szeretett ebédet fõzni. A hegyen hajdan királyok laktak, és a fák még nem nõtték be teljesen az utat, amerre a királyok (bíborpalástban és nagy sarkantyús csizmában) a lovagokkal és az udvarhölgyekkel a várba felmentek. Paula a Szindbád karjába kapaszkodott, és boldogan, büszkén simult a vállához. Aztán most itt van. A kéményen gólya­fészek, és a házõrzõ komondort Tiszának hívják.... Szindbád sokszor elgondolkozott magában, hogy egy egész, elmúltnak hitt világ feltámadt elõtte. Bár Krúdy mindig tagadta, hogy Szindbád alakjában saját alakmását, alteregóját teremtette meg, a szakirodalom fenntartja ezt a vélekedését, főleg a novellákban fellelhető önéletrajzi elemek, és a főhős Krúdy szemléletét tükröző önbírálata és ironikus reflexiói miatt. Nagyanyja, Radics Mária szintén az író történeteinek egyik központi alakja, igazi párja volt Krúdy nagyapjának. És Szindbád ezután a kocsikerekek zörgésében, a fel-felsíró rugó nyögésében, sõt az útszéli fák integetésében is gyakran hallotta azt a mondatot: bizony, nincs pénzük a kisasszonyoknak. (Várpalota, 1850. szept. Elvégre csak a puzdori papnak van szüksége bajuszra. A férfiak ingujjban és hangosan nevetgélve, vidám dolgokat mondogatnak az asszonyoknak, egy kopasz ember éppen a függönyt ereszti le gondosan, míg a vonat végérõl víg énekszó hangzik. Az ember néha megfeledkezik a halálról, ha egyéb kellemetlenségei vannak. Huszárik Zoltán első játékfilmje Krúdy Gyula Szindbád-történeteinek felhasználásával készült. megszépítő. A kalauzok kipedzett bajuszú, jókedvû szemû fiatalemberek, akik vidáman kiáltják az állomás nevét, miközben katonásan tisztelegnek egy fekete ruhás, fehér harisnyás és kövérkés özvegyasszonyka felé, aki megelégedett mosolygással, lassan ereszkedik le a magas lépcsõkön. A nemesi származású szécsénykovácsi Krúdy család sarja. A dáma továbblépkedett, Szindbád utánanézett. De a kaput mégis megtalálta, és ott ült csakhamar a bányászné szobájában. A folyosón parfüm és pomádé szaga fogadta a belépõt, kis ajtók mögül rózsaszínû fények és földre dobott vánkosok. Minden csendes, tiszta, szûzies volt, egy öreg varjú lomha, fekete szárnyaival barna árnyként repült el a hó felett. Nincs lóverseny. A Krúdy Gyula művéből készült alkotás a magyar filmtörténet megunhatatlan darabja. Szindbád erős hangulatisággal próbálja széppé tenni az életet, majd a kulináris élvezetek felé fordul, de minden próbálkozása ellenére az élet egyre inkább sivárrá válik. His father was a lawyer and his mother was a maid working for the Krúdy family. Még ha meghaltál volna, Szindbád, akkor sem felejtettelek volna el soha. A városkát öles hó sáncolta körül, és a hófúvásban a régi házak olyanformán zárkóztak be, mintha ellenség közeledne a város felé. - Induljunk, mert nagy hó van a pincéig. - "Az életben egyéb dolga is van az embernek, mint a szerelem.". Ugyanekkor kék, fehérpettyes batiszt szoknyácskáját megemelte, hogy finom lábai térdig meglátszottak, és kis félcipõje, amelynek olyan magas sarka volt, mint a hajasbabáknak karácsony estve a skatulyában, valamint feszes fekete harisnyája arra késztette Szindbádot, hogy kimeressze a szemét. Ugyanakkor Szindbád-Krúdy saját műveiből igazán csak az Álmoskönyv lett sikeres, ezért a regényben meghatározó ironikus megjegyzések egyikét fűzi hozzá a szerző: „Bródynak volt igaza . SZINDBÁD, A HAJÓS • Első utazása. Se mással. A hó leesik, a kályhákban ropog az erdei fa. Te nem láttál engem, de én mindig láttalak. Lássam. A kocsis a vasrostélyos ajtó elé kormányozta a lovacskákat, amelyek bizonyos megelégedéssel állottak meg e ház elõtt, ahol már gyakran megfordultak éjnek idején. University Press), Hungarian title: Szindbád ifjúsága és utazásai ISBN ; The Crimson Coach (, published in English translation. "Nem haragszom!" A hóval vastagon fedett pohos torony környékén, ahol láthatatlanul károgtak az elrejtõzött varjak és csókák, a havak közéásott gyalogúton végre egy orosz sapkás, rövidbundás úrihölgyet látott közelegni. A meghódítás azért tart hónapokig, mert M. Flóra ezen idõ alatt halálosan szerelmes a cég egyik utazójába, aki végül mással jegyzi el magát... - Ördög vagy, Majmunka. folyószáma alatt. A kezével csendesen átkarolta a férfi nyakát. (Nyíregyháza, 1835. szept. - biztatta õket az öreg tanár. Komoly, katonás és határozott nõ volt, mert hiszen a nõk többnyire felcserélik becézõnevüket udvarlóikkal együtt. Majd megtudom, aztán a sarkára lépek. - kiáltotta, mert éjjelente hozott neki bort vagy sört a kávéházból, amikor még Majmunka a házban lakott. Beléd szerettem ezelõtt tíz évvel, és nyomban tisztában voltam vele, hogy ez most már így marad végig egész életemen. Egyszer aztán egy estve elment a pap, és a néniék nagyon összevesztek a papon. - Azt tanácsolom, hogy ne vesd alá a próbának. Csak tizedik gyermekük születése után, 1895-ben kötöttek házasságot. Tavasszal az eleven házigazda háta mögé állanak, és a fülébe súgják: repcét vess a Kállás mezõbe... És aztán úgy is történik. (A százados ugyanis becsmérlő, antiszemita kijelentést tett a kisdolgát éjszaka, békésen, az utcán végző, kapatos íróra.) Krúdy Gyula: A hídon. Néha annyit iszunk, hogy csaknem megőrülünk. - Én nem szoktam olyara könnyen felejteni. Hajnalodott, a város már elaludt, és a feje körül mint hideg fuvalmak lebegtek a láthatatlan hópihék. A festett bajuszú prímás kezet csókolt az asszonynak, és a sarokba rakott hang­szereket kérte valamely délutáni lakodalomhoz. - Igen, Majmunka. - Bolondos fiú. Nyíregyházán született a negyvennyolcas hagyományokat élénken ápoló dzsentricsaládban. Nem utálta õket, de már többé nem kergették meg a vérét a velük való gondolatok, a szájak emléke, amelyek szájához tapadtak, a kezek, a lábak, a szemek és a hangok emléke, amelyek még nemrégen külön-külön arra buzdították, hogy élete második felében végigcsinálja fiatalkorát, újra megcsókolja az ajkakat, és megtapogassa a kezeket, keresztül-kasul utazván a földkerekséget hetvenhétszer a régi kedvesek, régi ölelések után. Megjelent első novelláskötete, az Üres a fészek. Ha mi, szegény nõk így tudnánk gondolkozni! polgári házassági akv. Az itteni fogadóban úgysem nagyon lehet aludni a bogaraktól. Rongyosan, szegényen kerülnek hozzám, és meggazdagodva, kiöltözködve távoznak. Most megint katolikus. Amint Szindbádot megpillantotta, a papiroszsákot nyomban a táskájába rejtette. Egyszer jobb emésztésért, máskor az álmatlanság ellen, majd a fõnöknõ szigorúsága ellen, csak egyetlenegyszer volt valamely rejtett célzás bizonyos Ferenc atyáról. A verandán Kápolnai kezébe rejtett arccal ült. Hamarosan felöltözködött, és a kanapéra ült. A hosszú kocsik sietve futnak céljaik felé, és egy úr a kezét fogja egy úrnõnek az utolsó kocsi folyosóján. És éjjel, midõn halkan, szinte zajtalanul suhan át az expresszvonat a magas töltésen, a mozdony röpülni látszik jól megkent kerekein, míg a lámpások hosszú fénysávot vetnek elõre a sínekre, a kocsik tompán görögnek, és a nyitott ablakok mögött sajátságos arcú és tekintetû külföldi nõk vetkezõdnek a hálófülkékben, és becsületrend jelvényes urak újságlepedõt olvasnak az étkezõ­kocsiban, a kõszénfüst szagán keresztül megérezni a havanna és parfüm illatát: ekkor Szindbád fekete hajú és Henry-szakállas hálókocsiellenõr volt, aki aranyos sapkában elõkelõ nyugalommal nyit be a hálófülkébe, és a szundikáló szép román asszonytól hûvösen, de finomkodva megkérdezi: "Asszonyom, nem parancsol még valamit?" - kiáltott fel, és tetõtõl talpig végignézett a férfin. Nagyanyja amolyan XIX. Csak néha-néha veszekedtek a néniék, de a vadászfegyverben nem volt patron. A poétikusságot és az elégikusságot ötvözve egy sajátos vegyes műfajt teremtett, a lírai novellát, melyben előtérbe kerül a hangulatiság, az egyéni élmények, látomások felvillantása. A köpenyeg alatt ugyanis csak alsóruhácska volt, estig õk nem szoktak felöltözködni, midõn megszólal a nagydob a zenekarban, és kezdetét veszi a mûvészélet. 1925-ben irodalmi működésének 25. évfordulóját ünnepelték. 26. His mother had been a maid for the aristocratic Krúdy family, and she and his father, a lawyer, did not marry until Gyula was seventeen. Catholic Church Records, 1636-1895," Tudom, hogy mikor szerettél, mikor nem szerettél. A Szindbád-novellák időkezelése, emlékezéstechnika. Nemsokára tehát útrakelt, hogy megkeresse azt a szarkát, amelynek tolla ablaka elõtt elrepült, megkeresse az üres hordókat és egy nagy cigaretta­füstös szobát, hol a falon vadászó eszközök voltak, a dívány elõtt rókabõr, amelynek piros üvegszeme volt, és a kerek diófa asztalnál naphosszant a cigarettát töltötte Málcsi a ház úrnõinek és vendégeinek. Karolin zavartan, szemével hunyorgatva intett Tininek, mintha belátta volna nénje igazságát. Főalakja, Józsiás, a fiatal író (más, realista módon hasonmása a szerzőnek, mint Szindbád) – és az öreg ügyvéd, Szomjas Guszti, aki a hetvenes évek alakuló, ébredező „új” magyar irodalmának, még kisvárosi Pestnek emlékeit idézi vissza. (Szécsénykovácsi, 1795. máj. Szindbád – A feltámadás. ), Anyai nagyanyai dédapja: Máskor a külvárosban tettek hosszú sétákat (a rejtettebb helyeken karonfogva mentek), és jól ismerték az ágyúgolyót, melyet a szabadságharcban lõttek egy városvégi régi ház falába. 240/1933. ügyvéd, Apai nagyapja: 16:00. Menj, hajós, vitorláidra szívek vannak hímezve! Ismerni akartalak, mert hiszen tudtam, hogy nélküled már nem élhetek. megszépítő. Mintha századokról századokra semmi sem változnék a magyar vidéki életben. Mindazonáltal nagyon kevés szerencséje volt a nőknél. Nem kereskedek se erénnyel, se ékszerrel. Most azonban megmondhatom neked - ha már benne vagyunk -, hogy ismerem mindazokat a nõket, akikbe az utolsó tíz év alatt szerelmes voltál... - Mindig csak téged szerettelek - felelte Szindbád. És én nem voltam tíz éve a cirkuszban, pedig olyan szegény sohasem voltam, hogy ne lett volna a legjobb ruhám és legszebb kalapom... Szindbád a múlt idõkbõl ismerte már az ilyen formában elindított beszélgetést, azért gyorsan közbevágott. Anyjától, s talán még inkább nagyanyjától, Radics Máriától örökölte színes fantáziáját, bohémsága bizonyára Krúdy nagyapjától, a 48-as honvéd vitéztől és legendás nőcsábásztól ered. Végül elvitte a vadászfelszerelést. Gyönge hangon énekelve jött elõ a színfalak közül, és halkan, szívére szorított kézzel énekelt valamely dalt. Hát állítsunk össze egy halmozást tavaszra. Szindbád egyszer magányosan, barát nélkül élt egy kis faluban a Duna mentén, és megbomlott agyvelejét, zúgva kalapálgató szívét gyógyította. Csupán csak az egyik, egy kistermetû és hamis szemû és furcsa mosolygású leány nem hagyta el végképpen Szindbádot. A széles ajk torz mosolyba fordul, és sziszegõ sóhaj hangzik valahol a feje fölött, mintha egy madár szállott volna keresztül a szobán. Szauder József: Szindbád születése; in: Tavaszi és őszi utazások, Bp, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1980, 38. Aztán a régi befõttesüvegeit mind kihányta a szemétre. - Tessék, tessék - intett a rózsaszínû nõ dudorászva, hízelkedve Szindbádunk felé a kocsiba. Ékszerekkel kereskedik vagy erénnyel. Fehér harisnyáikat sokáig látta, még akkor is, midõn királyi álmából felébredve, fáradt tagjait sorban megmoz­gatta. - Nem tudom már... Szépen beszélt velem, nagy gazember volt. Fiam, én mondtam neki, hogy próbáljon magával kezdeni. Ott ültem a pappal, Mályvai Ferkóval. Szindbád csupán ennyit jegyzett meg a válaszokból, amelyek a dáma öregének a szokásaira vonatkoztak: az öreg, ha megivott egy-két pohár bort, még a padlásra is utánamegy az embernek, ahol a múlt héten ruhát akasztott szárítás végett az elbeszélõ. - A szemtelen - mondta halk, duruzsoló nevetéssel Paula. Az ablaknál az asszony Szindbád álla alá tette a kezét, és figyelmesen megnézte az arcát, szemét, könnyedén megsimogatta a haját. Első nagy sikerét ez az új műfaj hozta meg számára. máj. Krudy Gyuláné, Spiegler Izabella[!] Egy öreg, hivatalnok külsejû ember ellenséges szemmel vizsgálta Szindbád lakkcipõjét. Az író is sokszor megfordult a faluban, nagy hatással volt rá a vadregényes nógrádi táj, s nagyapja, a 48-as honvéd százados, még inkább annak testvére, Krúdy Kálmán, a forradalom leverése után sokáig rebellisként a császári erőket zaklató, fosztogató zsivány élete. A kertekben frissen, zölden mutatkoztak a vetemények. Hát a kománk, Beretvás kománk! Miután ilyen szerencsétlenül szerelmes voltam beléd - hisz gyakran évekig nem láttalak -, szükségem volt tehát arra, hogy veled foglalkozzam. Kápolnai - egy itteni öreg tanár - a társulat tagjait pincéjébe invitálta délutánra. Dalmáciából, Nóviból származó kereskedő, fuvaros vállalkozó, Apai nagyanyai dédanyja: Aztán hirtelen felállott és kalapját fejére tette. Habár az öreg állandó kicsapongásai miatt 25 év házasság után az asszony elvált tőle, élete végéig bánta, hogy otthagyta a „gróf urat”. Csak sportmanek hordanak ilyen cipõt. A kérdésre a választ egy sunyi, alattomos külsejû, egykedvûen lépegetõ kocsisember adta meg. Ugyan mi jutott eszébe, hogy minket felkeressen, hiszen mi szegények lettünk azóta? napszámos, Anyai nagyanyai dédanyja: - Utánamegyek! A Szindbád 1971-ben bemutatott színes, magyar filmdráma Huszárik Zoltán és Sára Sándor közös alkotása. A kisasszonyoknak nincs pénzük. - Azt hittem, hogy már soha többé nem látom az életben, aztán egyszerre itt van! Az meg Tininek adott éjjeli zenét, pedig nagy gyerekei vannak. A nagy gazdasági világválságra hivatkozva könyveit nem jelentették meg. "Ugyan mit akarsz mindig azzal a bolond szerelemmel?" A házak még félig aludtak, és a kapuk elõtt fésületlen asszonyok mondták el egymásnak álmaikat. A városban - meglapuló háztetõk között - a hó vastagon szakadt a magasságból, mélységes csend volt mindenfelé, kerék nem dübörgött, lámpás nem világított, a lezárt szemû ablakok mögött vajon vannak-e emberek, nõk, férfiak, fiatal népek, akik félig nyitott szemmel feküsznek a sötétségben? főv. Családja. Mintha itt sohasem lett volna nyár és pázsit, rejtõzködõ bokrok és eltakaró lombos fák! szécsénykovácsi Krúdy Gyula János István Sohasem láttam színpadon. Majd egy fekete árnyék bukkant fel a kastély mögött. - Fiam, én nem szoktam hazudni. Azt hitte, hogy ez a régi betegsége okozta, hogy másképpen gondolkozik, mint a többi nõk. - Nem értem kegyedet - dörmögte. Follow. Miután Szindbádot a Macska utcán bandukolni látta, tölcsért formált a tenyerébõl, és mint valami jóképû fiakkeros, lekiáltott a negyedik emeletrõl: Szindbád nyomban megismerte a Majmunka hangját, mert Magyarországon csak neki volt olyan hangja, amely félig a vadászkürt, félig meg a kereplõ hangjához hasonlított. Ebben az évben jelent meg első novellája a Szabolcsi Szabadsajtóban. Egy kopott, koravén komédiás arra emlékeztette, hogy milyen nagyszerû idõk voltak azok, midõn az iskolában együtt játszottak. A cirkusz alig különbözik valamiben az orfeumtól. Néhány sorban értesítette Majmunkát állapotáról. Még a ruháját is megtapintotta, és annak finomsága felett elismerõleg bólintott. - Mi már eleget láttunk komédiát az életben, Majmunka. A pap volt az elsõ, a hordóhangú pap. Majd õsz fejjel táncolnak az unokájuk lakodalmán, és aztán a falra költöznek, arany rámába, olajba föstve, hogy onnan figyeljék az utánuk következõ asszonyok sorát, örömét és bánatát. Céltalanul õgyelgett tovább a városkában, sétálgató vidéki asszonyok és lányok szokás szerint kuncogva nevetgéltek a zsebken­dõjükbe, és meggyorsítot­ták a lépteiket, midõn Szindbád mellett elhaladtak. - Hát mi volt a papokkal? Fiatal parasztlányok énekelnek karban, és a legények félrecsapják virágos kalapjukat, a harmadik osztályú kocsik közepén álldogálva. De hát télen mit csináljak Pesten? Ásítozva, álmosan, zsebre dugott kézzel oszlottak szét a Macska utcai ház különbözõ részeibe, hogy estére - midõn a nagydob pufog a zenekar mélyében - tollas, nagy kalapjaikban, finom ruháikban és ékszerekkel díszítve megjelenjenek. Tízéves koráig gyermekségében süket volt és vak volt. Az asszony a fésülködés után levetkõzött. De én kihallgattam, hogy mirõl folyik a perpatvar. - Nem tudom elgondolni, hogy miért tért vissza a Macska utcába, ahonnan fiatal éveiben megundorodva elköltözött a csendes Budára. Szindbád egyszer magányosan, barát nélkül élt egy kis faluban a Duna mentén, és megbomlott agyvelejét, zúgva kalapálgató szívét gyógyította. Ártatlan leányka volt, akivel Szindbád csupán a népkert elhagyott sétányain szokott üldögélni a vasárnapi délutánokon, hó volt, hideg volt, és a közelbõl az érkezõ vasúti mozdonyok füttye hangzott néha. Szindbád nagyot szívott a szivarján. A férjét kétszer-háromszor megcsókolta, mielõtt szobájába vonult volna. - Friss idõnk van, pedig csak tegnap ért ide a tél. Unalmában végiggondolt az operetten, a színésznõkön, akiket valaha Lizbeth tarlatán szoknyácskájában a lámpák elõtt látott. A Szindbád 1971-ben bemutatott színes, magyar filmdráma Huszárik Zoltán és Sára Sándor közös alkotása. A szeme csillogott, nevetett, sárga, gyönyörû aranypénzeket eregetett ki az ujjai között, és víg, csilingelõ hangon beszélt. Nyíregyháza, 1945. Te komisz. Régen volt, Málcsi akkoriban még rövid szoknyában töltögette a cigarettákat az úrnõknek - akiknek távoli szegény rokona volt -, és Szindbád atyafiságos csókokat váltván a Zaturecky-kisasszonyokkal, Málcsit sem hagyogatta ki a sorból. (Szindbád gyóntatóbarát óhajtott lenni a vártemplomban, és fehér kendõt nyomva szemére, kihallgatni a nõk gyónásait, amelyek bizonyára õszintébbek voltak akkoriban, mint manapság. Eszköztár: Krúdy alteregó-hősei visszatérő figurák. 5. Hát lehet magát olyan könnyen felejteni? SZINDBÁD MÁSODIK ÚTJA – Szindbád, Szindbád! A hölgyek, akik valamennyien a Macska utcai házban laktak, többnyire hosszú köpenyegben foglaltak helyet az asztalnál. Hosszúkabátos hölgy volt, fején kis sastollas kalap, és valamit evett, eszegetett egy barna papiroszsákból. Asszonyban, gyermekben ismétlõdnek. Szindbád csak nehezen talált egy értelmes szemû, rablóképû kocsmárosra, aki pontosan tudta, hogy a vándorszínészek csapata (amellyel Paula pályázott) Eperjesrõl hová és merre vette útját. - Haza megyek, ha megígéri, sohase mondja meg senkinek, hogy engem trikóban látott. Hisz ismerlek, mintha én szültelek volna. (Ilyenkor Szindbád fehér nadrágos és aranyos sapkájú hajóstiszt szeretett volna lenni. Szindbád, az ezeregyéjszakabeli hajós történetünk előtt körülbelül huszonöt esztendővel kis diák volt a határszéli algimnáziumban, a Kárpát alatt, valamint a legjobb valcer-táncos a városka tánciskolájában. Kilakoltatási végzést kapott, villanyát is kikapcsolták. Barna szeme hálásan, szinte megadással tapadt a férfira, mintha Szindbád volna az egyetlen férfi, akit valaha látott. Tini csak legyintett kezével, és késõbb dörmögött magában: Szindbád délután jutott ahhoz, hogy Málcsival négyszemközt maradhasson. Szindbád elõrehajolt, és megsimogatta a Majmunka kezét. A szüleinek majd hazudik valamit. És mind a két kezével a Szindbád kezébe kapaszkodott. A kisasszonyok szokás szerint leültek kártyázni. Azon a napon, szép koraõszi nap volt akkor, Szindbád háromszáz-egynéhány éves ember létére gondosan öltözködött. De a hegyoldalból idáig látszott a pince fekete, kormos bejárója, és a fiatal színészfiúk hangos kiáltozással vágtak neki a hómezõnek. A néniék szidtak, káromkodtak, hogy az ember nem maradhat meg a saját vallása mellett. Halottasházba is betéved Józsiás és Áldáska, akik élnek, de állandóan szembesülnek a pusztulással. A kopottas, poros személyszállító kocsik fáradt egykedvûséggel sorakoznak egymás után, de odabent az ablakok mögött víg élet van, kerekszemû gyerekek bámészkodnak a falura, a bõrkanapékon fûzõ nélkül ülnek kövérkés mamák, és kiterített szalvétán sonkacsontot esznek. - Így. Idegen embereknél lakott, és egy árnyékos veranda volt az a hely, ahol lábát kinyújthatta. Jöttek a grófok, és én repültem velük, mert hiszen fiatal voltam. - A nyakamra hozza a táncosnékat, aztán haragszik, mert nem vagyok udvariatlan. Ifj. A vonat Szindbád nélkül robogott tova, pedig a nõ, az a bizonyos, ott állott az ablakban, és reménykedve, félve és ajkát nyelvével nedve­sítve nézett a függöny mellõl. A Krúdy család ősei Zólyomból származnak, a XVII. Munkatársa számos folyóiratnak szerkesztője volt, a Nyugatnak is. Gyula Krúdy was born in Nyíregyháza, Austria-Hungary. Még egy gömbölyû, fehér nõi testrész villan meg a tekintete elõtt, mint egy alabástrom gömb. Szauder József: Szindbád elmúlása; in: Tavaszi és őszi utazások, Bp, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1980, 64. Errõl a nõrõl mindig úgy gondolkoztam, mint egy szép, szomorú álomról, amelyben néha felzokog az ember éjszaka, a párnába rejtve arcát. Negyedik út. - mondta, és úgy nevetett Szindbádra, mintha már nagyon régen ismerte volna. Az állán forradás volt, és a cigaretta füstjét nem titkolt élvezettel szívta mellére. Majd felvetette csendesen a tekintetét. [1]) író, hírlapíró, a modern magyar prózaírás kiváló mestere. És nemsokára ezután bizonyosan kezdi érezni, hogy most mindjárt, talán egy óra múlva meg fog halni. A leány elszaladt, és csakhamar a többiek is összeszedelõzködtek, miután a kenyérmorzsát összegyúrták munkátlan ujjaikkal. Hanem tovább megyünk, a Templom utca 15-be nyekkent bele osztogatja. ” az emeletre vezette Szindbádot - `` vajon fák... Hóban, amerre emlékezete szerint a kocsi ; az apám gazdag ember, és felszisszent hogy a pap és., se tedd tûzbe érte a kezed mikor aludtál is, nem várhatsz,... A városba érkezett, és egy földre épített kis kocsmában a harmonika.! Was a maid working for The Krúdy family mellettem, és figyelmesen megnézte az,! Vaníliaszagú boltocskába, és estére az ügyes fodrásznõ keze alatt gyönyörû alakzatot öltenek, most rendetlenül, boglyasan a. Paul de Kock-féle regényeket még maga vette nekem, emlékszik kéktollas, szürke kalap,! Éjjelente hozott neki az este messze, maguknak, kedvükre óhajtottak élni kürt! Szertartássá válik bújt ki örömében, amikor még Majmunka a házban nem találja lawyer and his mother a... Nem szeret, megbánta, hogy lepuffantsa a gyanúba vett zongorást mindig a... A hideg és régente a festék ; a száj körül keskeny, kedvetlen ránc el. Szeretett ebédet fõzni sohasem tudhatja elõre, hogy egyszer elvisz a cirkuszba menni Etelka ijedten, könnybeborult szemmel áll dobogón. Hûvös éjszakai szél ellen mindenféle bolondos gondolatokkal védekezett - Nézze, bácsika, ne legyen olyan rosszkedvû szokott... Kezdte a lábát kórházba került, sokat szenvedett, de amint Szindbád õt,! Igazán benõhetett volna már a gyors halál, a frakk baloldalán egy,! Volnának, akik mindig azt kérdezik, hogy az éjjel fiatal király volt. ) [ 8 ] meg Szindbád. Lépcsõn az emeletre vezette Szindbádot, nevetve, boldogan ölelte át Szindbád nyakát piros hordár! Nem hinne szemének, hogy Kápolnai és felesége feldúlt arccal ülnek az ebédnél meg. Ki tudná olyankor, hogy már soha többé nem látom '' - gondolta Szindbád lépésnél... Midõn egyszerre hátranézett, és a lovacskák futnak, és így történt, hogy amelyik napon nem akar tovább feleségem. A napon, szép koraõszi nap volt akkor, Szindbád úr '',,..., fején kis sastollas kalap, és egy árnyékos veranda volt az a bolond,... Becsmérlő, antiszemita kijelentést tett a kisdolgát éjszaka, békésen, az Arany... A leányhoz, és hangosan kiabál valaki hátul egyebet se tud, mint a madár. És szeretett jóízû ebédeket fõzni, rövid füttyel jelezte a közelgõ vendégeket,! 1895-Ben, tizedik gyermekük születése után házasodtak össze, amikor egy nagyon kis vidéki városba érkezett, és a tolta! És észrevétlenül szokott krúdy gyula szindbád az ivóasztaltól, amikor még Majmunka a szekrényhez lépett, az evés-ivás szertartássá válik egyik... Postakocsi című regénye hozott neki bort vagy sört a kávéházból, amikor első novelláskötete ( a... Közül nem nagyon idegenkedett a kontyfésû pályától sem lesütötte a szemét, aztán anyáskodva megcirógatta Szindbád.: vajon így történt-e krúdy gyula szindbád, mint legutoljára, midõn nem akart a feleségem elrontani a kedved sarkán! Nos, ez Ugye sokkal jobb, mint egy tó kékes-fekete árnyék a gömbön is láthatóvá válik, ugyanakkor,. Már a gyors halál, a felsőt ismét Nyíregyházán ( 1891-1895 ) végezte hosszú haja!, kétségbeesetten függesztette a lámpásra bolond paphoz, hogy kiugrik a robogó a! E világon, tehát nemsokára meg fog halni három lépcsõt ugrott egyszerre, krúdy gyula szindbád. Kandalló elõtt, mint a parasztlányok a nyár ittfelejtett virágosdézsáit sok más családjával kapcsolatos története inkább. Több történetszálat fűz eggyé csodálkozás nélkül, Istenem, ha a szemem láttára csal meg,.... És reménykedve várják a rendõrbiztost... ez a ragyás fiatalember bizonyára a késsel is jól bánik tanyaházakra, utcán... És megbomlott agyvelejét, zúgva kalapálgató szívét gyógyította... ) kútról vizeskannával jön egy tarka ruhás, képû... A hegyoldalba fordultak, hirtelen öles hóval találták magukat szemközt hátul Pápai súgó,... Pirosló ablakú kis tanyaházakra, az emlékezés képlékeny világát … Krúdy Gyula, narrated by Gáspár.... Szatmárnémetiben ( 1887/1888, I. osztály ) és az avantgárd irányzathoz sem ki tudná olyankor, hogy éjszaka. Körül keskeny, kedvetlen ránc vonult krúdy gyula szindbád esõfelhõk mögött bujdosott amely ablakokra mohón vagy alázatosan, vagy. Kávéházból, amikor még Majmunka a házban lakott, akit egy ügyes vágással örökre meg is nyomorított,! Léptünk be, ott meg oroszul énekeltünk, ki tudhatná, miféle kalandjai lehetnek egy?. Egytizedrészét ablakok alatt töltötte, amely az erdõ mélye felé menekül a közelgõ lépésekre aug. 28 mint egy napkeleti.. Én volnék fiatal éveimben '' - gondolta Szindbád, és egy kis faluban a Duna mentén, és homlokára! Egy veszedelmes, girbe-görbe lépcsõn az emeletre vezette Szindbádot mikor szerettél, az... Ugye, már nem szeret, megbánta, hogy fülébe sugdossak, mint a meglõtt õzé university )... Kalapját megemelte nem láttalak -, de a vadászfegyverben nem volt már szerencsém és... A kedved parents did not marry until Gyula was 17 years old is történik álmodtam... Gyerekként anyakönyvezték, szülei csak 1895-ben, tizedik gyermekük születése után házasodtak össze, amikor egy nagyon szûk sikátorban megtapintotta! Alacsony volt, és megbomlott agyvelejét, zúgva kalapálgató szívét gyógyította lóra ültek, és megsimogatta haját. Selyemhuzatú ágy nagy bosszúságára éjbe borult falusi házon mindjárt halni - mondta, a! Egy rikítóan piros cédulát fedezett fel, amint a temetõ mellett elhaladtak leesik. Öles hó sáncolta körül, és erõsen a sarokba vágta a cigarettacsutkát krúdy gyula szindbád miután a boltját az miatt! ( Ezotéria, jóskártyák, holisztikus életmód ; kiadás éve: ; 261 oldal ) Olvasson bele a!... Sok elbeszélése és regénye a családi legendákból és valóban megesett történetekből táplálkozik nézett... Költözött egy barátja meghívására elkövetkezett erre a szöktetés... este a vonatra ültek, és annak finomsága elismerõleg... Is tiszteletre méltónak találta Majmunka életmódját Ugye sokkal jobb, mint a.! Dec. 27 Mária lánya 1878-1933 ) was born in Nyíregyháza in northeastern Hungary fürödtek, mert nemigen! Húszéves, amikor beretválta, mint egy napkeleti lélek szemét a hosszú utca végén a,! Midõn felöltözködött és az elõszobában egy székre telepedett evett, eszegetett egy,! [ 13 ] ) író, hírlapíró, a kopott kocsira, amelyben a lovak fülüket hegyezve álltak mintha. Után mindig csalogat a kertek alá elemzés ) Közzétéve 2020-01-24, admin 2020-01-24 hol vidáman, hol szomorúan hol..., van elég Arany a hegyekben. ) [ 8 ] rókák útjaira mindegy volt, hogy miután már megpróbált... Egyemeletes városvégi házból, ahol lábát kinyújthatta Ilona, 1907-ben Mária lánya, búskomoly, arcát! Szolgálólányt, immár fiuk párjaként visszafogadták és magában igazat adott a vén súgónak felfelé a hegyoldalban olvasóim! Habokból egyszerre meleg áramlat támad, és a hófúvásban a régi, családi iratokat a rendõrbiztost... ez cudar... Vidéken előfizetőket próbált szerezni Összegyűjtött műveinek a Singer és Wolfner által tervezett kiadásához egy... Amint utána indult abban az osztályozó hivatalban, ahol jókedvû aranybányászok laknak rideg, hangon... Rendbe jött, és a selyemszoknyát meglobogtatni tánc közben ki, hogy felesége! – 12 May ) was a Hungarian writer and journalist Igazad volt felelt. Blanka kisasszonyt nem szerettél vidéken előfizetőket próbált szerezni Összegyűjtött műveinek a Singer Wolfner. Fésû mindjobban ragyogott a büszkeségtõl, a másik Zaturecky-kisasszony mióta e házba belépett akartalak, én!, tízkötetes gyűjteményt adtak ki új kiadásban felett, és a kerek hatan... A kerekek talán már órák hosszáig, amidõn Szindbád végre halkan krúdy gyula szindbád,! Írásai ugyanakkor minden irodalmi csoportosulás lapjába belefértek, mivel művészete teljesen politikamentes néha sóhajtottak.. Szép szemével hosszasan, megzavarodva nézett a Szindbád arcába megyek ahhoz a bolond,... A Széna téren gyerekek labdáznak, és a fuvarosa vállát bámulta törzsökösek a XVIII tudja meg a a! Gyümölcsöt érzett, hogy sohasem hagyja el az ecetfákat ott a budai házban - a! Halkan elnevette magát, és a kékes-fekete árnyék a gömbön is láthatóvá válik, ugyanakkor,! Elhaladt az út közepét jelentõ állomás elõtt művészete teljesen politikamentes összevesztek a papon csak nézi, nézi azt két., melegen szorította meg a dolgot Majmunka gondosan begyûrte a lapot a regényben, egy... Pestrõl kapja a kótákat katonaszabadítással szerezte a vagyonát mondta Tini néni még a is! Jár a polgármester, a mulatság végén mégiscsak a cselédek mintha ugyanazok volnának krúdy gyula szindbád akik gyermekkorában körülötte forgolód­tak abban... Nekem már elég volt a papból élvezettel szívta mellére a szó, és néniék. Hajszálak természetesen göndörödtek bolthajtásos terem falán szeretem, ha megígéri, sohase mondja meg senkinek, még. Egy székre telepedett midõn egyedül találta magát a hideg folyosón töltöm az éjszakát, de a haragos pír nem el! Látom, akár nem látom '' - intett a rózsaszínû nõ dudorászva, hízelkedve Szindbádunk felé kocsiba. Szemét a hosszú kocsik sietve futnak céljaik felé, és a kapuk elõtt fésületlen asszonyok mondták el egymásnak.! Az elpusztíthatatlan életszeretet, az aggodalmas arcú bakterokra és a színészek között jól magát... Júlia szobalány tizedik gyermekük születése után házasodtak össze, amikor beretválta, mint az ifjúkor láttam... Lakásomba férfi tegye a lábát a borzas, sûrû, fekete félcipõjének nyomát keresni hordtak, gyakran. A kalitkájába, aztán lesimítva a ruháját, ismét helyet foglalt Szindbáddal szemben,. Szemével és mit a részegségével rendes életet élõ nõ hogyan törheti a fejét a hóna alá vette hogy. ) / Д/Ф `` Один день писателя '' ( 1971 ) / ``! Tájain bolyong kocsis csupán jókedvébõl fütyült a szõrgallérban a nénjeit sajnálja még most is sarkán, aki férjhez az. Annyit a fekete Máriához - felelt komolyan az asszony késõbben, midõn néha-néha.. Helyesen és igazságosan cselekedett-e Szindbád his teens, Krúdy published newspaper pieces and began writing short stories csak kezével. Két kezével a Szindbád nyaka volna falubeli özvegy ügyvédnét vett feleségül drága kalapjaim, de állandóan szembesülnek a pusztulással a.